معرفی معاون آموزشی

تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ ۱۲:۴۵| تعداد بازدید: 259

 

 

دکتر مریم فروغی

دکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط

شماره تماس: 52286068-051

پست الکترونیک: Foroughim1@thums.ac.ir

معرفی

لینک علم سنجی

 

     شرح وظایف:

 1. -  شرکت در جلسات شورای آموزشی دانشگاه و انعکاس نتایج آن در دانشکده
 2. - برنامه ریزی و تنظیم خط مشی و روشهای اجرائی لازم جهت اجرای مصوبات شورای آموزشی دانشگاه
 3. -  تهیه و تنظیم سیاستهای آموزشی دانشکده و ارائه آن به رئیس دانشکده
 4. - تشکیل جلسات شورای آموزشی دانشکده
 5. - نظارت بر اجرای صحیح مقررات و آیین نامه های آموزشی
 6. - نظارت مستمر بر حسن اجرای وظایف محوله واحدهای تابعه شامل اداره آموزش، دفتر توسعه، مسئول اساتید مشاور
 7. - نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی گروهها و کوشش در جهت حل مشکلات آموزشی آنها
 8. - برنامه ریزی جهت تأمین امکانات و تجهیزات آموزشی
 9. - مطالعه و اتخاذ تصمیم در جهت ارتقای کیفیت آموزشی دانشکده
 10. - برنامه ریزی، اجرای فرایندها و تامین زیرساختها در جهت اخذ مجوز مقاطع/رشته های تحصیلی جدید
 11. - ارائه گزارشات مستمر در حوزه آموزش به رئیس دانشکده
 12. - رسیدگی به تخلفات آموزشی دانشجویان از طریق کمیته انضباطی
 13. - نظارت بر ارزشیابی اعضای هیأت علمی
 14. - اجرای فرآیند ارتقاء و ترفیع اعضای هیأت علمی
 15. - برگزاری کارگاه های آموزشی متناسب با نیاز استادان و دانشجویان