اعضای کمیته

تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ ۱۳:۵۱| تعداد بازدید: 22

اعضای کمیته ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان:

 

دکتر هادی علیزاده / دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

دکتر مریم فروغی / دکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط

دکتر محبوبه عبدالهی / دکتری تخصصی آمار زیستی

مهندس امین اله زارعی / کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط