اعضای کمیته

تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ ۱۰:۰۴| تعداد بازدید: 62

اعضا کمیته ارتباط با صنعت و جامعه:

الف-رئیس دانشکده به عنوان رئیس کمیته

ب-مسئول دفتر ارتباط با صنعت دانشکده به عنوان دبیر کمیته

ج-معاون آموزشی دانشکده

د-معاون پژوهشی دانشکده

و-مسئول امور مالی

ر- مسئول روابط عمومی دانشکده

ز-رئیس مرکز تحقیقات علوم بهداشتی

ح- کارشناس آزمایشگاه آنالیز دستگاهی

ت-سه نفر از مدیران گروههای آموزشی مرتبط یا اعضاء هیئت علمی فعال در زمینه ارتباط با صنعت با حکم رئیس دانشکده