لیست اساتید مشاور

تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ ۰۹:۵۲| تعداد بازدید: 312

اسامی و مشخصات اساتید مشاور دانشکده بهداشت در نیمسال اول 1402-1403

 

ردیف

اسامی اساتید مشاور

گروه آموزشی

ورودی

مقطع

محل مشاوره

1 دکتر هادی علیزاده بهداشت عمومی مهر 1402 کارشناسی پیوسته  دانشکده بهداشت
2 دکتر محمدحسین دلشاد بهداشت عمومی مهر 1401 کارشناسی پیوسته  دانشکده بهداشت
3 دکتر فاطمه پورحاجی بهداشت عمومی مهر 1400 کارشناسی پیوسته  دانشکده بهداشت
4 دکتر هاشم حشمتی بهداشت عمومی مهر 1399 کارشناسی پیوسته  دانشکده بهداشت
5 دکتر مریم فروغی بهداشت محیط مهر 1402 کارشناسی پیوسته دانشکده بهداشت
6 دکتر ادریس بذرافشان بهداشت محیط مهر 1401 کارشناسی پیوسته دانشکده بهداشت
7 دکتر عبدالمجید قلیزاده بهداشت محیط مهر 1400 کارشناسی پیوسته دانشکده بهداشت
8 دکتر سجاد رحیمی بیستونی بهداشت محیط مهر 1399 کارشناسی پیوسته دانشکده بهداشت
9 دکتر عبدالمجید قلیزاده بهداشت محیط مهر 1400 کارشناسی ناپیوسته دانشکده بهداشت
10 دکتر ادریس بذرافشان بهداشت محیط مهر 1399 کارشناسی ناپیوسته دانشکده بهداشت
11 مهندس مریم برهانی جبلی بهداشت حرفه ای مهر 1402 کارشناسی پیوسته دانشکده بهداشت