شرح وظایف

تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ ۱۱:۳۰| تعداد بازدید: 99

شرح وظایف اساتید مشاور دانشکده:

 1. آشنایی با كليه آيين نامه ها و دستور العمل هاي آموزشي، رفاهي، فرهنگي، اجتماعي، پژوهشي و مشاوره دانشجویی
 2. تنظیم و ارائه برنامه هفتگی مشاوره در هماهنگي با مسئول استادان مشاور و با توجه به برنامه كلاسي دانشجويان تحت پوشش قبل از آغاز هر نيمسال تحصيلي
 3. توجه خاص به دانشجويان در بدو ورود به دانشگاه و آشنا نمودن آنان با واحدهاي مختلف دانشگاه و مكانهاي مختلف شهر محل تحصيل
 4. آشناکردن دانشجویان با مقررات و ضوابط آموزشي، پژوهشي، دانشجويي و انضباطي در مقاطع مربوطه
 5. تشکیل پرونده براي دانشجويان با رعايت محرمانه بودن اطلاعات مربوط به آنان
 6. ارائه مشاوره به دانشجویان در زمينه شغلي و نحوه ادامه تحصيل و آماده سازي وي براي پذيرش مسئوليت شغلي در آينده
 7. هدايت و برنامه ريزي درسي و مشاوره دانشجويان در زمينه روش هاي صحيح مطالعه و ترغيب به حضور در فعاليتهاي فوق برنامه علمي و فرهنگي
 8. بررسی و تایید اطلاعات مندرج در كليه فرمهاي انتخاب واحد، گواهي پزشكي، ميهماني، انتقال، جابجايي، حذف واضافه و حذف اضطراري واحدهاي درسي، حذف كليه درس هاي اخذ شده در يك نيمسال
 9. ارزيابي مداوم و شناخت وضعيت تحصيلي دانشجو در گذشته و حال و پيگيري آن در
 10. شناسایی استعدادها و توانايي هاي بالقوه دانشجو وکمک  ه شكوفايي منطقي آن ها و معرفی دانشجويان موفق در زمينه هاي آموزشي، پژوهشي و فرهنگي به مسئولين دانشكده
 11. مشاوره و انتقال اطلاعات و تجربيات به دانشجو جهت اتخاذ تصميم مناسب و تقويت روحيه خود تصميمي در دانشجو
 12. بررسي و شناسايي مسائل و عوامل موثر بر روند تحصيلي دانشجو (عوامل اقتصادي، عاطفي، رواني، اجتماعي و فرهنگي وارجاع به مراکز مربوطه در صورت لزوم به منظور ایجاد پيشرفت تحصيلي و جبران كاستي هاي دانشجو
 13. توجه به شرايط محيطي، خانوادگي و تحصيلي دانشجو و مشاوره با صاحبنظران و كارشناسان مسائل مربوط به مشكلات دانشجويان در صورت لزوم
 14. اطلاع رسانی در زمينه مشكلات دانشجو به خانواده وي و مشاوره با اعضای خانواده دانشجو در صورت صلاحدید
 15. اطلاع رسانی در خصوص مشكلات دانشجويان به مدير گروه مربوطه يا معاونت آموزشي دانشكده در هماهنگي با مسئول اساتید مشاور دانشکده
 16. شرکت در جلسات دانشگاه يا دانشكده (از جمله كميسيون موارد خاص و كميته انضباطي و .... ) درصورت دعوت
 17. معرفی دانشجویان  به واحدهاي مختلف دانشگاه از جمله مركز مشاوره و راهنمايي تحصيلي دانشگاه در مواردي كه نياز به همكاري و مشاوره تخصصي داشته باشند در هماهنگيبا  مسئول اساتید مشاور دانشکده
 18. شرکت در گردهمائي و كارگاههاي توجيهي و آموزشي و جلسات مربوط به اساتید مشاور
 19. شرکت در جلساتی كه توسط معاون آموزشي دانشكده و مسئول اساتید مشاور در هر نيمسال تحصيلي تشكيل مي گردد
 20. ارائه گزارش عملکرد خود در پايان هر نيمسال تحصيلي به مسئول اساتید مشاور دانشكده

 

شرح وظایف مسئول اساتید مشاور دانشکده:

 1. نظارت بر نحوه فعاليت استادان مشاور دانشکده
 2.  شرکت در جلسات شوراي آموزشي دانشكده
 3.  تقسيم دانشجويان بين استادان مشاور دانشکده با تائيد معاون آموزشي دانشكده حداكثر تا قبل از شروع انتخاب واحد هر نيمسال تحصيلي
 4. بررسی و تایید برنامه هفتگی اساتید مشاور و اطلاع رسانی به دانشجويان دانشكده و نظارت بر اجراي اين برنامه
 5.  
 6. جمع بندي فرم گزارش عملكرد استادان مشاور و ارائه به معاونت آموزشي دانشكده در پايان هر نيمسال تحصيلي
 7. بررسی نتایج ارزيابي عملكرد سالانه استادان مشاور که توسط دانشجويان انجام گرفته است و ارائه به معاون آموزشي دانشكده
 8. نيازسنجي و هماهنگي جهت برگزاري كارگاههاي آموزشي و توجيهي جهت استادان مشاور اعم از مشاوره، مهارت هاي ارتباطي، روش هاي مطالعه و بررسي مشكلات آموزشي و رفتاري دانشجويان و ....
 9. برگزاری جلسات ماهانه هماهنگي با استادان مشاور و معاون آموزشي دانشكده