اعضای شورای پژوهشی

تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ ۱۱:۱۵| تعداد بازدید: 214

اعضای شورای پژوهشی

 

دکتر هادی علیزاده / دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

دکتر رسول علیمی / دکتری تخصصی  آمار زیستی(رئیس شورا)

دکتر مریم فروغی / دکتری تخصصی بهداشت محیط

دکتر هاشم حشمتی / دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

دکتر سیدرضا خطیبی / دکتری تخصصی اپیدمیولوژی

دکتر فاطمه پورحاجی / دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

دکتر عبدالمجید قلی زاده / دکتری تخصصی بهداشت محیط