اعضای شورای پژوهشی

تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ ۰۹:۰۱| تعداد بازدید: 32

اعضای شورای پژوهشی

دکتر هادی علیزاده / دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

دکتر مریم فروغی / دکتری تخصصی بهداشت محیط ( رئیس شورا)

دکتر هاشم حشمتی / دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

دکتر محمد قربانی / دکتری تخصصی اپیدمیولوژی

دکتر سجاد رحیمی / دکتری تخصصی بهداشت محیط

دکتر فاطمه پورحاجی / دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت