اعضای شورای پژوهشی

تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ ۱۱:۲۹| تعداد بازدید: 288

اعضای شورای پژوهشی

 

دکتر هادی علیزاده / دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

دکتر رسول علیمی / دکتری تخصصی  آمار زیستی(رئیس شورا)

دکتر مریم فروغی / دکتری تخصصی بهداشت محیط

دکتر سیدرضا خطیبی / دکتری تخصصی اپیدمیولوژی

دکتر محمدحسین دلشاد / دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

دکتر عبدالمجید قلی زاده / دکتری تخصصی بهداشت محیط

دکتر ناصح پهلوانی / دکتری تخصصی تغذیه بالینی

مهندس الهام صابر / کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار