معرفی دفتر توسعه آموزش دانشکده بهداشت

تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ ۱۲:۲۶| تعداد بازدید: 452

مقدمه:

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی به عنوان مغز متفکر و بازوی اصلی دانشگاه‌ در بحث کیفیت آموزش بشمار می‌رود. مراکز EDC جهت انجام بهتر امور خود در سطح دانشگاه ها می‌توانند دفاتر توسعه آموزش(EDO) در دانشکده ها و بیمارستانهای آموزشی را ایجاد کنند. دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه با توجه به برنامه استراتژیک و عملیاتی و با هدف ارتقای فرآیندهای آموزشی خود دفتر توسعه آموزش دانشکده بهداشت را در سال 1396 ایجاد کرد. از اهداف این بخش می توان به نقش فعال در ارائه مشاوره و راهنمایی پژوهش های حوزه آموزش و اجرای روش های نوین آموزشی و ارزشیابی به منظور توسعه کیفی فرآیند یاددهی و یادگیری، مشارکت در برگزاری کارگاههای توانمندسازی اعضای هیات علمی دانشکده، ارزیابی سوالات امتحانی اعضای هیات علمی، جمع آوری طرح درس و دوره های تدوین شده اعضای هیات علمی در آغاز هر نیم سال تحصیلی، مشارکت فعال در ارزشیابی عملکرد اعضای هیات علمی دانشکده و ... اشاره کرد.

 

رسالت و اهداف:

دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه با توجه به اهمیت و توسعه دانشگاه و افق های دید منطقه و با تکیه بر ارزشهایی نظیر قانون مداری، حفظ ارزشهایی اسلامی، مشارکت جویی و کیفیت محوری در پی تربیت و تعلیم نیروهای کارآمد، منضبط، مومن و مسئولیت پذیر می باشد تا به ارتقاء و ارائه خدمات سلامت به نحو احسن کمک نماید. همچنین توانمند سازی اعضای هیات علمی و ارتقای توانمندی های آموزشی اعضای هیات علمی دانشکده از رسالت های مهم این نهاد می باشد. 

از اهداف این بخش می توان به نقش فعال در ارائه مشاوره و راهنمایی پژوهش های حوزه آموزش و اجرای روش های نوین آموزشی و ارزشیابی به منظور توسعه کیفی فرآیند یاددهی و یادگیری، مشارکت در برگزاری کارگاههای توانمندسازی اعضای هیات علمی دانشکده، ارزیابی سوالات امتحانی اعضای هیات علمی، جمع آوری طرح درس و دوره های تدوین شده اعضای هیات علمی در آغاز هر نیم سال تحصیلی، مشارکت فعال در ارزشیابی عملکرد اعضای هیات علمی دانشکده و ... اشاره کرد.

 

ساختار دفتر توسعه آموزش:

از نظر ساختاری، دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها زیر نظر معاونین آموزشی دانشکده ها فعالیت می نمایند.

 

شرح وظایف دفتر توسعه آموزش :

 1. اجرای برنامه های آموزشی بر اساس سیاست های ابلاغ شده توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه
 2. ارائه مشاوره به معاون آموزشی دانشکده برای عملیاتی کردن برنامه ها و سیاست های آموزشی دانشکده
 3. عضویت و شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی دانشکده
 4. همکاری با EDO سایر دانشکده های دانشگاه مربوطه به منظور تبادل تجربیات، اطلاعات و بهره مندی از پتانسیل های آنان
 5. ارائه گزارش عملکرد به EDC دانشگاه و معاون آموزشی دانشکده
 6. پایش، ارزشیابی، معرفی و انتشار برنامه های نوآورانه آموزشی در سطح دانشکده
 7. توانمندسازی و حمایت از اعضای هیئت علمی برای اجرای برنامه های نوآورانه با حمایت EDC
 8. نیازسنجی آموزشی اعضای هیئت علمی دانشکده و ارائه گزارش به EDC
 9. توانمندسازی اعضای هیئت علمی در حیطه های مختلف آموزش علوم پزشکی بر اساس نتایج نیازسنجی، سیاست ها و اولویت های آموزشی دانشکده با مشارکت EDC
 10. نظارت، ارزشیابی و تحلیل آزمون های دانشکده مربوطه
 11. اجرای طرح های پژوهش در آموزش بر اساس اولویت های دانشکده و EDC با حمایت EDC
 12. ایجاد کمیته مشورت دانشجویی در سطح دانشکده