معرفی

تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ۱۱:۰۹| تعداد بازدید: 41

کمیته ارزشیابی  پیشرفت تحصیلی دانشجویان:

کمیته ارزشیابی  پیشرفت تحصیلی دانشجویان با برنامه ریزی درست در فراهم آوردن بستر مطلوبی جهت ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان با استناد به آیین نامه های آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به منظور دستیابی به وحدت رویه شیوه نامه ای تنظیم و به دانشکده های تابعه ابلاغ نموده است.

دانشکده های تابعه موظف به  داشتن حداقل دو نشست در هر نیمسال تحصیلی با حضور تمامی اعضاء کمیته می باشند.

 

شرح وظایف مصوب دانشکده:

  1. بررسی کارنامه تحصیلی حاوي نمرات تمامی دروس انتخاب شده توسط دانشجویان داراي یک نمره افت(نمره زیر 10) یا یک نمره پیشرفت معدل در پایان هر نیمسال تحصیلی توسط استاد مشاوره و ارائه در این کمیته
  2. مشخص نمودن دانشجویان مشروط هر دوره که معدل کمتر از 12 داشته اند. .
  3. تعیین و رسیدگی به موارد افت تحصیلی براساس گزارش استاد مشاور تحصیلی و یا مدرس از وضعیت کلاسی دانشجو در دروس نظري و عملکرد بالینی در دروس کارآموزي و کارآموزي در عرصه، با حضور استاد مشاور تحصیلی.
  4. بررسی وضعیت پیشرفت تحصیلی دانشجو و در صورت نیاز ارجاع دانشجوي به مرکز مشاوره دانشگاه.