مدیریت EDO

تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ ۱۴:۲۷| تعداد بازدید: 412

 

دکتر محبوبه عبدالهی

دکتری تخصصی آمار زیستی

شماره تماس:52226013-051

پست الکترونیک: AbdollahiM2 /at/ thums.ac.ir

معرفی

لینک علم سنجی

 

    شرح وظایف:

 1. اجرای برنامه های آموزشی بر اساس سیاست های ابلاغ شده توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه
 2. ارائه مشاوره به معاون آموزشی دانشکده برای عملیاتی کردن برنامه ها و سیاست های آموزشی دانشکده
 3. عضویت و شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی دانشکده
 4. همکاری با EDO سایر دانشکده های دانشگاه مربوطه به منظور تبادل تجربیات، اطلاعات و بهره مندی از پتانسیل های آنان
 5. ارائه گزارش عملکرد به EDC دانشگاه و معاون آموزشی دانشکده
 6. پایش، ارزشیابی، معرفی و انتشار برنامه های نوآورانه آموزشی در سطح دانشکده
 7. توانمندسازی و حمایت از اعضای هیئت علمی برای اجرای برنامه های نوآورانه با حمایت EDC
 8. نیازسنجی آموزشی اعضای هیئت علمی دانشکده و ارائه گزارش به EDC
 9. توانمندسازی اعضای هیئت علمی در حیطه های مختلف آموزش علوم پزشکی بر اساس نتایج نیازسنجی، سیاست ها و اولویت های آموزشی دانشکده با مشارکت EDC
 10. نظارت، ارزشیابی و تحلیل آزمون های دانشکده مربوطه
 11. اجرای طرح های پژوهش در آموزش بر اساس اولویت های دانشکده و EDC با حمایت EDC
 12. ایجاد کمیته مشورت دانشجویی در سطح دانشکده