اعضای کمیته

تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ۱۰:۵۰| تعداد بازدید: 41

اعضای کمیته ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان:

 

دکتر هادی علیزاده / دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

دکتر مریم فروغی / دکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط

دکتر محبوبه عبدالهی / دکتری تخصصی آمار زیستی

دکتر ناصح پهلوانی / دکتری تخصصی علوم تغذیه