اعضای شورای آموزشی

تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ۱۱:۰۸| تعداد بازدید: 159

 

اعضای شورای آموزشی:

 

دکتر هادی علیزاده / دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

دکتر مریم فروغی / دکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط

دکتر ادریس بذرافشان / دکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط

دکتر هاشم حشمتی / دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

دکتر محمدحسین دلشاد / دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

دکتر محبوبه عبدالهی / دکتری تخصصی آمار زیستی

دکتر ناصح پهلوانی / دکتری تخصصی علوم تغذیه