تصویر نام نام خانوادگی رزومه گروه پست الکترونیکی
خانم مهندس برجسته عسکری فاطمه برجسته عسکری بهداشت محیط barjastehf1 /at/ thums.ac.ir
دکتر فاطمه پورحاجی فاطمه پورحاجی pourhajif1 /at/ thums.ac.ir
دکتر هاشم حشمتی هاشم حشمتی بهداشت عمومی heshmatih1 /at/ thums.ac.ir
دکتر سید رضا خطیبی سید رضا خطیبی بهداشت عمومی khatibir1/at/thums.ac.ir
دکتر محمد حسین دلشاد محمد حسین دلشاد بهداشت عمومی delshadmh1 /at/ thums.ac.ir
دکتر سجاد رحیمی سجاد رحیمی بهداشت محیط sj.rahimi@yahoo.com
مهندس امین  اله زارعی سنگانی امین اله زارعی بهداشت محیط ZareiA1 /at/ thums.ac.ir
آقای مهندس سرمدی محمد سرمدی بهداشت محیط sarmadim1 /at/ thums.ac.ir
محبوبه عبدالهی محبوبه عبدالهی بهداشت عمومی AbdollahiM2 /at/ thums.ac.ir
کارشناس ارشد اپیدمیولوژی فهیمه عطاریان attarianf1 /at/ thums.ac.ir
دکتر هادی علیزاده هادی علیزاده بهداشت عمومی AlizadeH1 /at/ thums.ac.ir
دکتر فروغی مریم فروغی بهداشت محیط Maryam_Foroghi88@yahoo.com
مریم فیض عارفی مریم فیض عارفی مهندسی بهداشت حرفه ای f.arefi1390 /at/ gmail.com
دکتر محمد قربانی محمد قربانی بهداشت عمومی GhorbaniM1 /at/ thums.ac.ir
خانم نیره کثیری نیره کثیری بهداشت عمومی KasiriN1 /at/ thums.ac.ir