تصویر نام نام خانوادگی رزومه توضیحات پست الکترونیکی
دکتر ادریس بذرافشان ادریس بذرافشان

لینک علم سنجی

bazrafshane1@thums.ac.ir
خانم مهندس برجسته عسکری فاطمه برجسته عسکری barjastehf1 /at/ thums.ac.ir
دکتر ناصح پهلوانی ناصح پهلوانی

لینک علم سنجی

PahlavaniN1@thums.ac.ir
دکتر فاطمه پورحاجی فاطمه پورحاجی

لینک علم سنجی

pourhajif1 /at/ thums.ac.ir
دکتر هاشم حشمتی هاشم حشمتی

لینک علم سنجی

heshmatih1 /at/ thums.ac.ir
دکتر سید رضا خطیبی سید رضا خطیبی

لینک علم سنجی

khatibir1/at/thums.ac.ir
دکتر محمد حسین دلشاد محمد حسین دلشاد

لینک علم سنجی

delshadmh1 /at/ thums.ac.ir
دکتر سجاد رحیمی سجاد رحیمی sj.rahimi@yahoo.com
مهندس الهام صابر الهام صابر elhamsaber770@gmail.com
محبوبه عبدالهی محبوبه عبدالهی

لینک علم سنجی

AbdollahiM2 /at/ thums.ac.ir
خانم فهیمه عطاریان فهیمه عطاریان

لینک علم سنجی

attarianf1 /at/ thums.ac.ir
دکتر هادی علیزاده هادی علیزاده

لینک علم سنجی

AlizadeH1 /at/ thums.ac.ir
دکتر رسول علیمی رسول علیمی rasulalimi@yahoo.com
دکتر فروغی مریم فروغی

لینک علم سنجی

Foroughim1@thums.ac.ir
دکتر محمد قربانی محمد قربانی

لینک علم سنجی

GhorbaniM1 /at/ thums.ac.ir
دکتر عبدالمجید قلی زاده عبدالمجید قلی زاده

لینک علم سنجی

gholizadeha1@thums.ac.ir