بازدید علمی دانشجویان بهداشت عمومی از آزمایشگاه رفرال دانشگاه علوم پزشکی صورت گرفت

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ۱۱:۳۵ | تعداد بازدید: 44

به گزارش روابط عمومی دانشکده بهداشت، بازدید علمی دانشجویان ترم 7 بهداشت عمومی در غالب دوتیم 8 نفره از آزمایشگاه رفرال دانشگاه علوم پزشکی طی دو روز متوالی مورخ 8و9 آذر ماه، به سرپرستی دکتر فاطمه پورحاجی ومهندس فهیمه عطاریان صورت گرفت.

مهندس عطاریان، عضو هیت علمی دانشکده بهداشت گفت: این بازدید با توجه به اهمیت آشنایی دانشجویان گروه بهداشت عمومی با آزمایشات مربوط به بیماری های واگیر و غیر واگیر و لزوم آمادگی آنها به عنوان مراقب سلامت وتوانمندسازی آنها، صورت گرفت.