کارشناس آموزش دانشکده بهداشت

Last Update: 2021/11/14 13:34| Visited: 127

محمد سالاری

رشته تحصیلی: کارشناسی علوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)

تلفن: 05152246056

پست الکترونیکی: fhs-edu@thums.ac.ir