واحد روابط عمومی

Last Update: 2021/11/23 09:35| Visited: 127

مسئول واحد روابط عمومی:فریبا خاکشوری

اطلاعات تماس:

پست الکترونیکی: f.khakshouri@gmail.com

آدرس: تربت حیدریه، خیابان رازی، معاونت آموزشی پژوهشی ،دانشکده بهداشت