مدیریت EDO

Last Update: 2018/05/14 12:01| Visited: 254

مدیر EDOمهندس سرمدی

جناب آقای مهندس محمد سرمدی

عضو هیات علمی گروه مهندسی بهداشت محیط

تلفن: 05152226013

مدارک تحصیلی:

کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط از دانشگاه علوم پزشکی تهران