معرفی

Last Update: 2018/05/29 09:27| Visited: 157

مقدمه:

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی به عنوان مغز متفکر و بازوی اصلی دانشگاه‌ در بحث کیفیت آموزش بشمار می‌رود. مراکز EDC جهت انجام بهتر امور خود در سطح دانشگاه ها می‌توانند دفاتر توسعه آموزش(EDO) در دانشکده ها و بیمارستانهای آموزشی را ایجاد کنند. دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه با توجه به برنامه استراتژیک و عملیاتی و با هدف ارتقای فرآیندهای آموزشی خود دفتر توسعه آموزش دانشکده بهداشت را در سال 1396 ایجاد کرد. از اهداف این بخش می توان به نقش فعال در ارائه مشاوره و راهنمایی پژوهش های حوزه آموزش و اجرای روش های نوین آموزشی و ارزشیابی به منظور توسعه کیفی فرآیند یاددهی و یادگیری، مشارکت در برگزاری کارگاههای توانمندسازی اعضای هیات علمی دانشکده، ارزیابی سوالات امتحانی اعضای هیات علمی، جمع آوری طرح درس و دوره های تدوین شده اعضای هیات علمی در آغاز هر نیم سال تحصیلی، مشارکت فعال در ارزشیابی عملکرد اعضای هیات علمی دانشکده و ... اشاره کرد.

 

رسالت و اهداف:

دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه با توجه به اهمیت و توسعه دانشگاه و افق های دید منطقه و با تکیه بر ارزشهایی نظیر قانون مداری، حفظ ارزشهایی اسلامی، مشارکت جویی و کیفیت محوری در پی تربیت و تعلیم نیروهای کارآمد، منضبط، مومن و مسئولیت پذیر می باشد تا به ارتقاء و ارائه خدمات سلامت به نحو احسن کمک نماید. همچنین توانمند سازی اعضای هیات علمی و ارتقای توانمندی های آموزشی اعضای هیات علمی دانشکده از رسالت های مهم این نهاد می باشد. 

از اهداف این بخش می توان به نقش فعال در ارائه مشاوره و راهنمایی پژوهش های حوزه آموزش و اجرای روش های نوین آموزشی و ارزشیابی به منظور توسعه کیفی فرآیند یاددهی و یادگیری، مشارکت در برگزاری کارگاههای توانمندسازی اعضای هیات علمی دانشکده، ارزیابی سوالات امتحانی اعضای هیات علمی، جمع آوری طرح درس و دوره های تدوین شده اعضای هیات علمی در آغاز هر نیم سال تحصیلی، مشارکت فعال در ارزشیابی عملکرد اعضای هیات علمی دانشکده و ... اشاره کرد.

 

دفتر توسعه آموزش دارای شرح وظایف زیر می ­باشد:

 • هماهنگی و ارتباط موثر با مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه در راستای اهداف تعیین شده
 •  همکاری با EDO سایر دانشکده های دانشگاه مربوطه به منظور تبادل تجربیات، اطلاعات و بهره مندی از پتانسیل های آنان
 • ارائه گزارش به EDC دانشگاه و ریاست محترم دانشکده
 • پیگیری طرح درس و لاگ بوک های آموزشی در دانشکده
 • همکاری در ارتقاء توانمندی­ های اعضای هیئت  علمی در زمینه­ های مختلف آموزش علوم پزشکی
 • آَشنایی اعضای هیت علمی دانشکده در جهت تدوین فرایند های آموزشی در راستای جشنواره شهید مطهری و همایش های آموزش پزشکی
 • ارائه مشاوره در زمینه اجرای طرح­ های پژوهشی در آموزش
 • مشارکت در  طراحی و اجرای طرح های ارزشیابی آموزشی در دانشکده( ارزشیابی درونی و بیرونی)
 • شركت فعال در جلسات شوراي آموزشي دانشكده
 • تدوین برنامه عملیاتی و فرایند های  اجرایی و آموزشی مورد نیاز دانشکده
 • طراحی و اجرای کارگاه های توانمند سازی اعضای هیات علمی در زمینه آموزش پزشکی و برگزاری ژورنال کلاب ها