تصویر نام نام خانوادگی رزومه گروه پست الکترونیکی
دکتر ادریس بذرافشان ادریس بذرافشان بهداشت محیط BazrafshanE1 /at/ thums.ac.ir
خانم مهندس برجسته عسکری فاطمه برجسته عسکری بهداشت محیط barjastehf1 /at/ thums.ac.ir
دکتر فاطمه پورحاجی فاطمه پورحاجی pourhajif1 /at/ thums.ac.ir
دکتر محسن پورصادقیان محسن پورصادقیان بهداشت محیط poursadeghiyanm1 /at/ thums.ac.ir
مریم تاتاری tatarim1 /at/ thums.ac.ir
هاشم حشمتی بهداشت عمومی heshmatih1 /at/ thums.ac.ir
دکتر محمد حسین دلشاد محمد حسین دلشاد delshadmh1 /at/ thums.ac.ir
خانم زهره زاده احمد زهره زاده احمد بهداشت عمومی ZadehahmadZ1 /at/ thums.ac.ir
مهندس امین  اله زارعی سنگانی امین اله زارعی بهداشت محیط ZareiA1 /at/ thums.ac.ir
آقای مهندس سرمدی محمد سرمدی بهداشت محیط sarmadim1 /at/ thums.ac.ir
محبوبه عبدالهی AbdollahiM2 /at/ thums.ac.ir
هادی علیزاده بهداشت عمومی AlizadeH1 /at/ thums.ac.ir
دکتر فروغی مریم فروغی بهداشت محیط Maryam_Foroghi88@yahoo.com
مریم فیض عارفی f.arefi1390 /at/ gmail.com
دکتر محمد قربانی محمد قربانی بهداشت عمومی GhorbaniM1 /at/ thums.ac.ir
خانم نیره کثیری نیره کثیری KasiriN1 /at/ thums.ac.ir
احسان مظلومی Ehsan.mazloumi1 /at/ gmail.com
رزومه فارسی حسین نجفی صالح بهداشت محیط NajafiH1 /at/ thums.ac.ir