شنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۷
عضو بورد گروه مهندسی بهداشت محیط وزارت بهداشت در بازدید از دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه بیان کرد:


چهارشنبه ۰۴ مهر ۱۳۹۷
پایداری و ایمنی جهانی غذا شعار سال ۲۰۱۸ فدراسیون بین المللی بهداشت محیط


یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه:


شنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۷
رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه :