فعالیت های EDO

Last Update: 2018/05/14 12:14| Visited: 104

 

اهم فعالیت های دفتر توسعه آموزش دانشکده بهداشت:

1- جمع آوری طرح دوره های استاتید دانشکده و قررار داد آنها در وب سایت دانشکده و مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

2- مشارکت فعال در تهیه برنامه های درسی و آموزشی در دانشکده

3- برنامه ریزی جهت برگزاری کارگاههای آموزشی از قبیل دانش پژوهی، طرح دوره و درس و ...

4- ارائه طرح های نوآورانه و ثبت در سامانه فعالیت های نوآورانه وزارت بهداشت

5- تشکیل جلسات جهت ارتقای فرآیندهای آموزشی و تجهیز آزمایشگاههای دانشکده