معرفی

تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ ۰۸:۴۹| تعداد بازدید: 77

شورای آموزشی دانشکده بهداشت به منظور تهیه و تدوین برنامه های آموزشی و پیشنهاد آن به شورای دانشگاه و کمک به امور اجرایی و فراهم آوردن امکانات در زمینه فعالیتهای آموزشی ایجاد شده است.

 

شرح وظایف شورای آموزشی:

-  نظارت بر فعالیتهای آموزشی دانشکده و ارائه گزارش آن در پایان ترم به ریاست دانشکده

-   نظارت در برنامه های آموزشی با توجه به آخرین پیشرفت ها و تغییرات و ارائه آن به مراجع ذیربط

-   نظارت بر حسن برگزاری جلسات گروه های آموزشی و ارائه گزارش آن در پایان هر ترم به ریاست دانشکده

-   پیشنهاد نیازهای مالی و سایر ملزومات مورد نیاز گروه های آموزشی به ریاست دانشکده

-   ارزیابی عملکرد فعالیتهای مدیران و اعضاء گروه در پایان هر ترم تحصیلی و ارائه گزارش آن به ریاست دانشکده

-   شرکت در شورای آموزشی دانشکده و دانشگاه و پیگیری اجرای مصوبات آن و ارائه گزارش آن به ریاست دانشکده

-   نظارت بر عملکرد اساتید راهنما و ارائه گزارش آن در پایان هر ترم به ریاست دانشکده

-   محاسبه معادل سازی فعالیتهای آموزشی و پژوهشی اعضاء هیئت علمی و ارائه گزارش آن به ریاست دانشکده

-   همکاری و مشارکت در فرآیند جذب نیروهای مورد نیاز دانشکده

-   نظارت بر عملکرد امور آموزش دانشکده و ارائه گزارش فعالیتهای انجام شده در پایان هر ترم به ریاست دانشکده

-   نظارت بر حسن اجرای امتحانات تئوری و عملی و ارائه گزارش آن به ریاست دانشکده

-   ارائه گزارش عملکرد سالانه با توجه به فعالیتهای آموزشی انجام شده