فعالیت های EDO

تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۰۲/۲۴ ۱۲:۱۴| تعداد بازدید: 104

 

اهم فعالیت های دفتر توسعه آموزش دانشکده بهداشت:

1- جمع آوری طرح دوره های استاتید دانشکده و قررار داد آنها در وب سایت دانشکده و مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

2- مشارکت فعال در تهیه برنامه های درسی و آموزشی در دانشکده

3- برنامه ریزی جهت برگزاری کارگاههای آموزشی از قبیل دانش پژوهی، طرح دوره و درس و ...

4- ارائه طرح های نوآورانه و ثبت در سامانه فعالیت های نوآورانه وزارت بهداشت

5- تشکیل جلسات جهت ارتقای فرآیندهای آموزشی و تجهیز آزمایشگاههای دانشکده