شرح وظایف

تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ ۱۲:۲۶| تعداد بازدید: 101

شرح وظایف واحد برنامه ریزی درسی:

1- تدوین، اجرا، پایش و ارزشیابی برنامه عملیاتی واحد متناسب با برنامه استراتژیک مرکز مطالعات

2- ایجاد کمیته برنامه ریزی درسی

3- برگزاری جلسات منظم کمیته برنامه ریزی درسی

4- ارائه گزارش فعالیت ها و پیشرفت برنامه عملیاتی واحد به مدیر مرکز مطالعات

5- توانمند سازی گروه های آموزشی در تدوین، بازنگری و ارزشیابی برنامه های درسی

6- برگزاری جلسات منظم با گروه های آموزشی جهت ارائه مشاوره و هدایت و حمایت فنی گروه های آموزشی

7- نظارت بر گروه های آموزشی و ارائه بازخورد به گروه ها

8- هماهنگی با واحد توانمندسازی اساتید جهت برگزاری دوره های آموزشی متناسب با نیازهای واحد برنامه ریزی درسی

9- مشاوره در تدوین طرح دوره ها، طرح درس ها، لاگ بوک، پورتفولیو و...

10- تأیید طرح دوره ها/ طرح درس ها و صدور گواهی ارائه طرح دوره/ طرح درس برای اعضای هیأت علمی

11- تدوین فلوچارت نحوه مشارکت واحد برنامه ریزی درسی در تدوین و/ یا بازنگری کوریکولوم رشته های مختلف

12- مشارکت در تدوین و بازبینی برنامه های آموزشی برای راه اندازی رشته های جدید در دانشگاه

13- مشارکت در تدوین مداخالت آموزشی و اصلاح فرآیند های آموزشی

14- تدوین اولویت های پژوهشی در حوزه برنامه ریزی درسی و برنامه ریزی جهت اجرای طرح های تحقیقاتی در این حوزه

15- برنامه ریزی جهت انطباق برنامه های درسی با نیازهای جامعه از طریق تعامل با واحد آموزش پاسخگو و بسته های طرح تحول و نوآوری در آموزش

16- برنامه ریزی جهت طراحی دروس جدید و رشته های جدید تحصیلی متناسب با نیاز های جامعه از طریق تعامل با واحد آموزش پاسخگو و بسته های طرح تحول و نوآوری در آموزش

17- درج راهنماهای تدوین طرح دوره و طرح درس در وب سایت

18- ارائه گزارش سالیانه از وضعیت سنجه های استانداردهای اعتبار بخشی واحد برنامه ریزی درسی

19- بروز رسانی اطلاعات واحد در وب سایت و درج اخبار واحد در وب سایت مرکز مطالعات