چهارشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۸
چهارشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی، دکتر ادریس بذر افشان رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه  از ت