یکشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۷
یکشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۷

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی، دکتر ادریس بذر افشان رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه  از ت