یکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷
یکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷
عضو هیات علمی گروه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه بیان کرد:

زهره زاده احمد عضو هیات علمی گروه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در گفتگویی با روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی ض