شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۷
شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۷

دکتر ادریس بذر افشان رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه با صدور پیامي "11 اسفند ماه روز ملی بهداشت محيط"دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷
دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷

به استناد راي صادره در دويست و هفتادمين جلسه  شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم پزشكي، با راه اندازي رشته بهداشت محيطشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۷
شنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۷
عضو بورد گروه مهندسی بهداشت محیط وزارت بهداشت در بازدید از دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه بیان کرد:

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه ، هیئت بورد گروه مهندسی بهداشت محیط  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ازچهارشنبه ۴ مهر ۱۳۹۷
چهارشنبه ۴ مهر ۱۳۹۷
پایداری و ایمنی جهانی غذا شعار سال ۲۰۱۸ فدراسیون بین المللی بهداشت محیط

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه ،دکتر ادریس بذرافشان رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربت حید