لیست اساتید مشاور دانشکده بهداشت

Last Update: 2019/01/05 09:14| Visited: 152

 

گروه بهداشت محیط

نیمسال تحصیلی

نام و نام خانوادگی استاد مشاور

دوم 97-96

آقای مهندس محمد سرمدی

دوم 96-95

خانم مهندس فاطمه برجسته عسگری

 

گروه بهداشت عمومی

نیمسال تحصیلی

نام و نام خانوادگی استاد مشاور

اول 98-97

خانم زهره زاده احمد

اول 97-96

آقای دکتر محمد قربانی

اول 96-95

خانم زهره زاده احمد

اول 95-94

آقای دکتر محمد قربانی