رسالت دانشکده بهداشت

Last Update: 2018/04/29 11:13| Visited: 59

مهمترین رسالت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه پشتیبانی از رسالت دانشگاه در جهت توسعه علم و دانش پزشکی و ارتقاء سلامت جامعه از طریق برنامه های ذیل می باشد:

  1. ارائه خدمات آموزشی با کیفیت
  2. تربیت نیروی انسانی متخصص، کارآمد و سرآمد
  3. توسعه پژوهش های کاربردی و نوآورانه
  4. رصد شاخص های بهداشتی جامعه
  5. ارائه راهکارهای مناسب در جهت رفع مشکلات بهداشتی جامعه و ارتقاء سطح سلامت جامعه