معاونت آموزشی

Last Update: 2018/09/11 09:53| Visited: 285

دکتر مجتبی داودیدکتر داودی

استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط

تلفن تماس :05152226013

ایمیل :davoudim1 /at/ thums.ac.ir

مدارک تحصیلی :

دکتری مهندسی بهداشت محیط از دانشگاه علوم پزشکی ایران