لیست اساتید مشاور دانشکده بهداشت

تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ۰۹:۱۴| تعداد بازدید: 159

 

گروه بهداشت محیط

نیمسال تحصیلی

نام و نام خانوادگی استاد مشاور

دوم 97-96

آقای مهندس محمد سرمدی

دوم 96-95

خانم مهندس فاطمه برجسته عسگری

 

گروه بهداشت عمومی

نیمسال تحصیلی

نام و نام خانوادگی استاد مشاور

اول 98-97

خانم زهره زاده احمد

اول 97-96

آقای دکتر محمد قربانی

اول 96-95

خانم زهره زاده احمد

اول 95-94

آقای دکتر محمد قربانی