شرح وظایف

تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ۱۰:۰۰| تعداد بازدید: 18

شرح وظایف مسئول EDO دانشکده:

  1. هماهنگی و ارتباط موثر با مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه در راستای اهداف تعیین شده
  2. طراحی و اجرای کارگاه های توانمند سازی اعضای هیات علمی در زمینه آموزش پزشکی  و برگزاری ژورنال کلاب ها
  3. اجراي طرح هاي پژوهش در آموزش در دانشکده بهداشت
  4. شركت فعال در جلسات شوراي آموزشي دانشكده
  5. تدوین برنامه عملیاتی و فرایند های  اجرایی و آموزشی مورد نیاز دانشکده
  6. پیگیری طرح درس و لاگ بوک های آموزشی در دانشکده
  7. آَشنایی اعضای هیئت علمی دانشکده در جهت تدوین فرایند های آموزشی در راستای جشنواره شهید مطهری و همایش های آموزش پزشکی
  8. مشارکت در  طراحی و اجرای طرح های ارزشیابی آموزشی در دانشکده (ارزشیابی درونی و بیرونی)