شرح وظایف

تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ۰۹:۵۷| تعداد بازدید: 29

شرح وظایف گروه های آموزشی: 

 1. هماهنگ ساختن فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در رشته مربوط
 2. تنظیم برنامه های آموزشی که برای تدریس در آن رشته لازم است .
 3. نظارت بر نحوه ارائه دروس و بررسی و اظهار نظر در مورد متون درسی و محتوای دروس بر اساس برنامه ها و سرفصل های مصوب
 4. اظهار نظر در باره ساعات تدریس و تحقیق اعضای گروه
 5. اظهار نظر در خصوص پذیرش دانشجویان انتقالی و مهمان و تعیین کمبود واحدهای درسی آنان
 6. بررسی طرح های تحقیقی و پیشنهاد به شورای آموزشی دانشکده و شورای پژوهشی دانشکده
 7. اظهار نظر در باره بورس ها و مأموریت های اعضای گروه و پیشنهاد آن به شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده/دانشگاه
 8. پیش بینی نیاز گروه به استخدام اعضای هیأت علمی متخصص و اظهار نظر در مورد صلاحیت علمی نامزدهای استخدام برای طی مراحل قانونی
 9. ارزیابی سالانه کار گروه برای طرح در شورای آموزشی – پژوهشی دانشکده/دانشگاه
 10. برنامه ریزی در مورد دروس طبق اختیارات قانونی محوله
 11. بررسی و اعلام نظر برای اصلاح سرفصل ها و تجدید نظر در عنوان درس ها (از حیث اصلی یا اختیاری بودن) و همچنین تعیین محتوای دروس با توجه به آخرین پیشرفت های علمی برای تصویب در شورای عالی برنامه ریزی

 

شرح وظایف مدیران گروه های آموزشی:

 1. تهیه برنامه اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی ارائه شده از طریق گروه بر اساس خط مشی شورای آموزشی دانشکده با مشورت اعضای گروه قبل از شروع نیم سال تحصیلی و گزارش آن به رئیس دانشکده
 2. ابلاغ برنامه های اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی هر یکی از اعضای گروه
 3. نظارت بر کلیه فعالیت های آموزشی و پژوهشی و خدمات گروهی
 4. تهیه جدول دروس هر نیم سال با همکاری اعضاء گروه و ارائه آن به معاون آموزشی دانشکده  
 5. تجدید نظر مستمر در برنامه ها با توجه به آخرین پیشرفت ها و تغییرات و تحولات و ارائه این برنامه ها به معاون آموزشی دانشکده
 6. تشکیل و اداره جلسات شورای گروه و ارسال گزارش کار، مصوبات ، پیشنهادها و نظرات جمعی گروه به رئیس و معاون آموزشی دانشکده برای هماهنگی اجرایی یا طی مراحل قانونی
 7. ابلاغ بخشنامه ها، آئین نامه ها و مصوباتی که رئیس یا معاون آموزشی دانشکده ارسال کرده است.
 8. پیشنهاد نیازهای مالی گروه به رئیس دانشکده
 9. انجام دادن کلیه مکاتبات رسمی گروه و پیشنهاد تهیه لوازم ، کتاب ها و نشریات مورد نیاز گروه به رئیس یا معاون آموزشی دانشکده
 10. ارزیابی کار سالانه اعضای گروه و گزارش آن به رئیس یا معاون آموزشی دانشکده