عوامل محیطی موثر بر سلامت و راه های پیشگیری و کنترل آن ها

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ ۰۸:۵۳ | تعداد بازدید: 18

سلامتی مفهوم گسترده و پیچیده ای دارد که عوامل مختلفی از جنبه ها و ابعاد گوناگون بر آن موثرند. یکی از عوامل مهم و  تاثیر گذار بر سلامت انسان عوامل محیطی است که می‌ تواند از  بعد جسمی‌ ، روانی‌ و اجتماعی‌ سلامت‌ افراد جامعه را با خطر مواجهه نماید.

دکتر مریم فروغی ، دکترای تخصصی بهداشت محیط بیان کرد: از جمله مهمترین عوامل محیطی موثر بر سلامت می توان به آب، هوا، خاک، غذا، شرایط آب و هوایی منطقه ای که در آن زندگی می کنیم  و بسیاری از عوامل محیطی دیگر اشاره کرد. امروزه نقش این عوامل بر سلامتی انسان بر کسی پوشیده نیست و مطالعات گسترده در زمینه اثرات این عوامل بر سلامتی صورت گرفته است.

وی همچنین تشریح کرد: آلودگی های محیطی از عوامل تاثیر گذار بر سلامتی انسان است. این آلودگی ها یا  زائیده‌ فعالیت های‌ روزمره‌ و یا فعالیت های خاص انسان ها نظیر صنایع و توسعه تکنولوژی است.  شرایط نامناسب محیطی می تواند به طور مستقیم زمینه ساز بروز بسیاری از بیماری ها گشته و یا سبب افزایش آسیب پذیری انسان در مقابل عوامل بیماریزا شود. علاوه بر اثرات مستقیم ذکر شده، عوامل محیطی می تواند بر روی جنبه های دیگر زندگی از قبیل خصوصیات رفتاری و شیوه زندگی افراد نیز اثر گذار باشد و از این طریق نیز سلامتی و تندرستی انسان را تحت الشعاع قرار دهد.

دکتر فروغی افزود: مطالعه و شناخت فاکتورهای محیطی موثر بر سلامت با بهره گیری از اصول مهندسی و دانش زیست محیطی به منظور کنترل، اصلاح و بهبود عوامل فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک محیط، راهکار منطقی و عملی جهت پیشگیری و کاهش اثرات سوء عوامل محیطی بر سلامت جامعه است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در پایان گفت: با توجه به گستردگی عوامل و فاکتورهای محیطی، جهت تحقق اهداف یاد شده، صرفا نمی توان به متخصصین و دستگاه های متولی بهداشت متکی بود، چرا که بهداشت یک اجتماع و بویژه بهداشت محیط، مسئولیتی مشترک میان آحاد جامعه بوده که نیازمند مشارکت تمامی سازمان ها و نهادهای مرتبط و همکاری اقشار مختلف مردم است.