دومین جلسه مرجعیت علمی دانشکده بهداشت برگزار شد

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ۱۱:۵۵ | تعداد بازدید: 12

دومین جلسه اعضای دانشکده بهداشت با هدف برنامه ریزی راهبردی در جهت نیل به مرجعیت علمی در حوزه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، شنبه 17 مهر ماه در محل سالن جلسات دانشکده برگزار شد.

در این جلسه مسئولین هر حوزه به ارائه و معرفی حوزه مربوطه، اهداف، چشم انداز، ماموریت و تحلیل SWOT پرداخته و در نهایت قالب نهایی برنامه استراتژیک تدوین شد و مقرر شد هر یک از حوزه ها در جلسه آتی بر طبق قالب تدوین شده، برنامه استراتژیک خود را جهت تایید نهایی ارائه دهند.